• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Poniżej zamieszczamy informacje o przetwarzaniu danych osobowych w plikach PDF

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. poz. 1000). Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU NR 11 im. Marii Kownackiej

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Przedszkola nr 11 im Marii Kownackiej w Ostrowcu Św., ul. Wspólna 20, 27 – 400 Ostrowiec Św. informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców 

  1. (prawnych opiekunów) jest Przedszkole nr 11 im Marii Kownackiej w Ostrowcu Św., zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

  2. Inspektor danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., IOD tel. 502729744

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

  4. Odbiorcami Pani/Pana, Państwa dzieci danych osobowych będą wyłącznie organy i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  5. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

  6. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych

  9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny

  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

  11. Pani/Pana, Państwa dzieci dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  12. Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola: http://plastusiowo.oodn.pl i stronie przedszkola na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w przedszkolu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

  13. Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 12 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

  14. Dane osobowe dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w przedszkolu (np. problemy emocjonalne, psychologiczno - pedagogiczne, alergie) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem Przedszkole nr 11 w Ostrowcu Św. NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. robienie na przedszkolnych uroczystościach zdjęć, filmów, a następnie ich zamieszczanie w Internecie).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby (w tym dziecka) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany lub zezwolenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.

Nasze Grupy

"grupa

Grupa I
Krasnoludki

grupa misie

Grupa II
Misie

grupa sloneczka

Grupa III
Sloneczka

grupa supelki

Grupa IV
Supełki

grupa plastusie

Grupa V
Plastusie

grupa biedroneczki

Grupa VI
Biedroneczki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook