• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Fundamenty przyszłych umiejętności, stylu życia kształtują się już w wieku przedszkolnym, to dzięki naturalnej aktywności (dziecko) jest najbardziej podatne w tym okresie na wpływy otoczenia oraz wpływy pedagogiczne. Wykorzystując te predyspozycje i pamiętając, że jest to okres powstawania i rozkwitu zabawy poprzez tę formę realizuje się wiele treści zawartych w programie nie zapominając również o pozostałych formach pracy przedszkola.
W ofercie edukacyjnej Przedszkole pracuje w oparciu o podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz programy:

*Program wychowania przedszkolnego  "Supersmyki"

Wydawnictwo: Grupa MAC S.A.  

Autorki programu: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo 

Odbiorcy programu: przedszkola ogólnodostępne, ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, integracyjne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym od 3. do 6. roku życia o harmonijnym i nieharmonijnym rozwoju oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, opinia o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia).  Charakterystyka i analiza merytoryczna programu: Program wychowania przedszkolnego jest całkowicie zgodny z wymaganiami Postawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14. lutego 2017 r. – Dziennik Ustaw z dnia 24. Lutego 2017 r., poz. 356). Realizacja programu umożliwia pełne przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Program uwzględnia potrzeby edukacyjne i wychowawcze dzieci rozwijających się w sposób harmonijny, jak o tych które wymagać będą różnych form edukacji włączającej i wczesnego wspomagania rozwoju. Na uwagę zasługuje innowacyjne oparcie treści programu o rozwijanie ośmiu kompetencji kluczowych, określonych i opisanych przez Radę Unii Europejskiej w Zaleceniach z dnia 22. maja 2018 r. Zindywidualizowane i podmiotowe podejście do dziecka stanowi w powyższym programie podstawę do kształtowania u niego kompetencji kluczowych. Za fundament programu autorki obrały założenia pedagogiki transgresyjnej J. Kozieleckiego, polegającą na przekraczaniu własnych ograniczeń i wyzwalaniu maksymalnego potencjału genetycznego jednostki poprzez działanie, doświadczanie, samodzielność oraz odpowiedzialność. Dzięki temu program doskonale wpisuje się w aktualny trend edukacyjny związany z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych związanych z rozwijaniem u dzieci wielowymiarowej osobowości oraz wyzwalania indywidualnego potencjału każdego wychowanka. Celem ogólnym programu jest rozwijanie ośmiu kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności, które umożliwią dziecku odkrywanie własnych możliwości i sensu działania oraz na nabywanie wiedzy, umiejętności budowanie właściwych postaw. Synergiczna struktura programu oparta jest na pięciu formach aktywności dziecięcej: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej oraz ruchowej. Dzięki takiemu podziałowi struktura treści programowych jest czytelna, przejrzysta dla odbiorcy, umożliwia także śledzenie realizacji 17-tu punktów podstawy programowej w odniesieniu do wymienionych wyżej form aktywności dziecka oraz kompetencji kluczowych. Program zakłada dużą uniwersalność grupy docelowej, z naciskiem na uwzględnienie edukacji włączającej. Treści programowe zostały uzupełnione przez autorki o wskazania metodyczne, uwzględniające warunki i formy realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, a także kierunki działań placówki w zakresie realizacji edukacji włączającej. Program opiera działania nauczyciela na metodach aktywizujących, a nie podających – propozycje aktywności oparte są na działaniu praktycznym, przeżywaniu, odkrywaniu, zadawaniu pytań, eksperymentowaniu i weryfikacji wysuwanych hipotez. Działania te powinny odbywać się z jak najczęstszym zastosowaniem zbiorowych i grupowych form pracy, dzięki czemu dziecko ma możliwość ciągłego rozwijania swoich kompetencji społecznych i emocjonalnych, a także pozwala na wykorzystanie naturalnie pojawiającego się między dziećmi tutoringu rówieśniczego. Ponadto proponowane przez autorki metody i formy pracy pozwalają na harmonijne kształtowanie kompetencji kluczowych z zachowaniem indywidualnego tempa rozwoju dziecka. Autorki zamieszczają także swoją propozycję organizacji planu dnia w przedszkolu, z uwzględnieniem różnic dla grup dzieci 3- i 4-letnich, 5- letnich oraz 6-letnich. Struktura treści programowych jest przejrzysta i uporządkowana. Zawiera podział na realizację treści dla dzieci 3- i 4-letnich, 5-letnich oraz 6-letnich, także z uwzględnieniem ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Dla dzieci 6-letnich autorki przewidziały i wyróżniły w tekście działania wykraczające poza podstawę programową, umożliwiając tym samym rozszerzenie treści dla dzieci zdolnych. Ważną częścią programu jest rozdział o organizacji środowiska wychowawczoedukacyjnego w przedszkolu i współpraca przedszkola z rodzicami dziecka. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na przewijającą się w całym programie rolę rodzica w wychowaniu, edukacji, diagnozie oraz organizacji środowiska wychowawczego i edukacyjnego – program zakłada ścisłą współpracę w tym zakresie między nauczycielem a rodzicem, co w przypadku dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wydaje się być nieodzowne i kluczowe na drodze do postawienia diagnozy i wypracowania skutecznych form terapii. Autorki zawarły także informacje o sposobach prowadzenia indywidualnej obserwacji oraz wczesnej diagnozy i zasadach, które powinny wyznaczać prowadzenie działań diagnostycznych. Duży nacisk postawiony jest na zindywidualizowanie tego procesu oraz konieczność współpracy w tym zakresie z dostępnym gronem specjalistów, aby diagnoza była pełna i wyznaczała kierunki odpowiednich działań terapeutycznych. Program został uzupełniony o przejrzyste narzędzia ewaluacyjne – dyrektorski i nauczycielski arkusz oceny programu dopuszczający program do użytku w przedszkolu, a także arkusz pozwalający na dokonanie oceny przez nauczyciela po jego wdrożeniu. Podsumowanie atutów opiniowanego programu: - Program jest innowacyjny i umiejętnie łączy zapisy podstawy programowej wychowania przedszkolnego z kształtowaniem kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym. - Struktura programu jest przejrzysta i uporządkowana, w logiczny sposób łączy jego poszczególne elementy. - program stawia dziecko i jego potrzeby w centrum oddziaływań nauczyciela, które warunkowane są przez jego indywidualne predyspozycje oraz możliwości, a także zwraca uwagę na wspieranie rozwoju emocjonalnego, kształtowanie myślenia problemowego, współpracę w grupie i rozwijanie samodzielności. - Program kierowany jest do szerokiej grupy odbiorców, uwzględniając dzieci o nieharmonijnym rozwoju i potrzebie dodatkowego wspomagania rozwoju. Wspiera nauczyciela w roli pierwszego diagnosty dziecka, wskazuje możliwości planowania działań terapeutycznych, podkreślając w tym procesie rolę współpracy z rodzicami dziecka. Dzięki zaproponowanym aktywizującym metodom pracy pozwala na skuteczne prowadzenie edukacji włączającej. - Program opiera się na spójnych podstawach pedagogicznych (pedagogika transgresyjna), dydaktycznych oraz sprawdzonej metodyce pracy. Jest elastyczny i pozwala na indywidualizację kształcenia w odniesieniu do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - Założenia programu i opisane efekty pracy warunkują pełne i komplementarne przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

mgr Wiktoria Kowalska 

**Program wychowania przedszkolnego Elżbieta Kordos PWN

Ponadto realizujemy program "Nauki czytania i pisania od 3-lat" Br. Rocławskiego do którego prowadzenia kadra pedagogiczna została przygotowana pod kierunkiem prof. Br. Rocławskiego i zakupiono klocki literowe "LOGO" ,które są niezbędne do prowadzenia tej metody /dla każdego dziecka/

Metoda fonetyczno- literowo- barwnej opracowana przez B. Rocławskiego, proponuje zmianę sposobu przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania, sposobu uczenia techniki płynnego czytania ze zrozumieniem, a także kształtowania nawyków czytelniczych, świadomości ortograficznych oraz wydłużenie czasu na przygotowanie do nauki czytania oraz maksymalne skrócenie samej nauki.

 

Również na jakość czytania znaczny wpływ ma ogólny stan języka dziecka, dlatego w zajęciach i zabawach stosuje się ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne jak również usuwanie lekkich wad wymowy wykorzystując wiedzę logopedyczną.

W miejsce literowania, sylabizowania proponuje się ćwiczenia w "ślizganiu się" z litery na literę, od samogłoski do spółgłoski. Taka technika umożliwia dziecku osiągnięcie umiejętności płynnego czytania ze zrozumieniem. W grupie dzieci sześcioletnich można przejść do cichego czytania, które będzie służyło do czytania książek, rozwiązywania problemów matematycznych. Dzieci sześcioletnie, które potrafią przeczytać samodzielnie krótki tekst i opowiedzieć jego treść będą nagradzane "Złotą Odznaką Czytelnika".

 

W metodzie tej nauczyciel rozpoczyna pracę od syntezy, ponieważ synteza głoskowa jest podstawą nauki czytania. Rozpoczęcie właściwych ćwiczeń przygotowujących do syntezy i analizy fonemowej program przewiduje już w grupie najmłodszej tj. w wieku trzech lat. Służą temu ćwiczenia w syntezie sylabowej, które zbliżają dzieci do syntezy fonemowej, a ta stanowi jeden z głównych celów zabaw przygotowujących do czytania.

Ćwiczenia w zakresie syntezy i analizy fonemowej i wyrazów o prostej budowie przewidziane są w grupie dzieci pięcioletnich, a w najstarszej grupie zaleca się syntezę i analizę fonemową z utrudnieniami tzn. wydłużenie przerw między wybrzmiewanymi głoskami. Ćwiczenia rozwijające analizator słuchowy łączone są z ćwiczeniami rozwijającymi analizator wzrokowy. Na tym etapie budzi się już u dzieci świadomość ortograficzna, poprzez kolorowe oznaczenie dwuznaków, trójznaków i tych liter w wyrazach, gdzie występują rozbieżności między pisownią a wymową. Wprowadza się dwie litery jednocześnie na jednym zajęciu jeżeli są symbolami graficznymi dla tej samej głoski np. u-ó, ch-h, ż-rz, ś-si, ć-ci, dź-dzi itp., zwracając uwagę na to, że liter tych nie można użyć dowolnie.

 

Dzieci poznają litery w trakcie obcowania z całym alfabetem. Do zabaw konstrukcyjnych już od najmłodszej grupy przedszkolnej wprowadza się klocki dydaktyczne do nauki czytania i pisania (klocki z literami LOGO).. Na pierwszy plan wysuwa się litery pisane, ponieważ bierne poznawanie liter wywołuje chęć pisania. Uczy się dzieci poprawnego kreślenia liter.

W języku polskim sposób czytania i pisania wymaga od dziecka dobrej orientacji w przestrzeni, dlatego należy nauczyć dzieci wskazywania lewej i prawej strony ciała, serce stanowi punkt odniesienia.

Ogólnopolski program Uczymy Dzieci Programować

 

W naszym przedszkolu dzieci uczą się programowania na macie Mistrzów Kodowania, w programie ScratchJr, przy użyciu Ozobotów oraz nowość - GeniBotów.

 

OZOBOTY i GENIBOTY to małe roboty, które można programować z niespotykaną łatwością. Programując z wykorzystaniem robotów, dzieci są oswajane z nowoczesną edukacją i w praktyczny sposób doświadczają powiązania pomiędzy teorią a praktyką.

Ucząc się programowania dzieci spędzają czas wspólnie z rówieśnikami rozwiązując zadania szukając wspólnie najlepszych rozwiązań . Uczenie się programowania to nie tyle nabywanie umiejętności czysto technicznych, ile dbanie o swój wszechstronny rozwój. Zajęcia z programowania uczą precyzyjnego myślenia, rozwijają umiejętność myślenia logicznego, kreatywność, pomysłowość, dbałość o szczegóły, powodują wzrost różnorodności pomysłów.

Chcemy pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie już w przedszkolu , wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych .

 

Nasze Grupy

"grupa

Grupa I
Krasnoludki

grupa misie

Grupa II
Misie

grupa sloneczka

Grupa III
Sloneczka

grupa supelki

Grupa IV
Supełki

grupa plastusie

Grupa V
Plastusie

grupa biedroneczki

Grupa VI
Biedroneczki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook